Komunikat Wydziału Gier MZPN z dnia 17-03-2011

KOMUNIKAT Nr. 01/03/2011


Na podstawie uchwały nr. III/26 z dnia 17 lutego 2011 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zmiany Uchwały nr. IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 r. Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, Wydział Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej z upoważnienia Zarządu Małopolskiego Związku Piłki Nożnej postanawia co następuje:I. W Regulaminie Rozgrywek Seniorów MZPN w sezonie 2010/2011 wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 16 ust. 11 pkt d) otrzymuje zmienioną treść o następującym brzmieniu:


„d) zawodnik może uczestniczyć w grze innej drużyny swego klubu, w tym samym terminie, jeżeli w pierwszym meczu grał nie więcej niż połowę czasu gry ( przepis ten nie dotyczy bramkarzy).”


2. W § 16 ust. 11 pkt e) otrzymuje nową treść o następującym brzmieniu:


„e) jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu (przepis nie dotyczy bramkarzy).”


3.W § 16 ust. 11 dodaje się pkt f), który otrzymuje brzmienie:


„f) zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w dwóch zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Postanowienia pkt 2e) stosuje się odpowiednio.”


II. W Regulaminie Rozgrywek Małopolskiej Ligi Juniorów w sezonie 2010/2011 wprowadza się następujące zmiany:


1. W § 7 pkt 6) otrzymuje nowe brzmienie:


6) zawodnik do lat 19 może w tym samym terminie uczestniczyć w dwóch zawodach swego klubu w łącznym wymiarze czasu gry odpowiadającemu jednym zawodom w klasie rozgrywkowej do której został zgłoszony zgodnie z kategorią wiekową, przy założeniu, że w pierwszym meczu wystąpił nie więcej niż połowę czasu gry. Jeżeli zawodnik brał udział w spotkaniu mistrzowskim lub pucharowym w wymiarze przekraczającym połowę czasu gry może wystąpić w kolejnym spotkaniu innej drużyny swego klubu, dopiero po upływie 48 godzin od zakończenia tego meczu. Przepis nie dotyczy bramkarzy”


III. Niniejsze zmiany regulaminowe wchodzą w życie z dniem 17-03-2011 roku.