Licencje Klubowe

Przypominamy Klubom awansującym do wyższych klas rozgrywkowych o obowiązku posiadania ważnej licencji uprawniającej do gry w danej klasie rozgrywkowej.


Poniżej wyciąg z Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich O Mistrzostwo IV Ligi i Niższych Klas Rozgrywkowych Seniorów Małopolskiego Związku Piłki Nożnej4. LICENCJE KLUBOWE


§ 41. Kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać ważną licencję uprawniającą do gry wydaną przez właściwą Komisję do spraw Licencji Klubowych ZPN, a w przypadku jej nieotrzymania nie będą uczestniczyć w rozgrywkach.
2. Licencje są wydawane przez Komisję dla klubu ze wskazaniem obiektu (boiska), na którym będą rozgrywane mecze.
3. Jeżeli klub, który jest gospodarzem zawodów z przyczyn obiektywnych (remont boiska, modernizacja stadionu, kara dyscyplinarna itp.) ma rozgrywać mecze na innym stadionie – obiekcie sportowym, musi ten fakt zgłosić (pisemnie, co najmniej 5 dni przed zawodami) organowi prowadzącemu rozgrywki, który podejmuje stosownie decyzję o wyrażeniu zgody na rozegranie meczu. Jeśli mimo braku pisemnej zgody zawody zostaną rozegrane na takim boisku, niezależnie od wyniku gospodarz zostanie ukarany walkowerem.
4. Kluby występujące o licencję nie mogą mieć zaległości finansowych względem ZPN lub OZPN.
5. Stosownie do zapisów licencyjnych dla poszczególnych klas rozgrywkowych kluby uczestniczące w rozgrywkach seniorów muszą posiadać określoną liczbę zespołów młodzieżowych. Jeśli w trakcie sezonu piłkarskiego wskutek wycofania drużyny młodzieżowej z rozgrywek, jej zawieszenia bądź z innych przyczyn klub nie posiada wymaganej ilości zespołów młodzieżowych – właściwy organ ZPN może podjąć decyzję o zawieszeniu licencji klubowej.