Zebranie Sprawozdawcze Delegatów TOZPN

Zarząd Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej, serdecznie zaprasza przedstawiciela Waszego Klubu na Zebranie Sprawozdawcze Delegatów TOZPN, które odbędzie się w dniu 25 marca ( piątek ) 2011 roku o godzinie 17.00 w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie przy ulicy Mościckiego 27.

Ze względu na wiele istotnych spraw dotyczących głównie funkcjonowania Związku, Klubów Sportowych uważamy, że obecność na takim spotkaniu jest obowiązkowa.


PORZĄDEK OBRAD


Otwarcie zebrania – przywitanie gości i delegatów

1.Zatwierdzenie porządku obrad

2. Powołanie Prezydium Zebrania

3.Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

4. Przyjęcie porządku obrad

5.Zatwierdzenie Regulaminu obrad

6.Wybór Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków

7.Wystąpienie Prezesa TOZPN

8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej

10.Dyskusja

11.Sprawy różne

12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków

13.Przyjęcie Uchwał Walnego Zebrania

14. Zakończenie zebraniaREGULAMIN OBRAD


 1. Udział w Zebraniu Delegatów.
 1. Zebranie Sprawozdawcze Delegatów TOZPN obraduje w oparciu o Statut TOZPN i niniejszy Regulamin.
 2. W Zebraniu Delegatów uczestniczą:

a). Z głosem stanowiącym:

 • Delegaci Klubów Sportowych będący członkami PZPN z terenu działania TOZPN w Tarnowie
 • Delegaci wybrani przez Radę Trenerów TOZPN
 • Delegaci wybrani przez Kolegium Sędziów TOZPN

b). Z głosem doradczym:

 • Przedstawiciele komórek organizacyjnych nie będącymi delegatami.
 • Członkowie Honorowi
 • Zaproszeni goście
 1. Prawo zgłaszania wniosków na Zebraniu mają wszystkie osoby posiadające na nim głos stanowiący.
 1. Charakter i tryb Zebrania Sprawozdawczego
 1. Obrady Zebrania otwiera Prezes TOZPN.
 2. Obrady i głosowania Zebrania są jawne.
 3. Zebranie Sprawozdawcze jest prawomocne i zdolne do podejmowania Uchwał.
 4. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów , przy obecności co najmniej połowy liczby delegatów.
 5. Przewodniczący Zebrania Sprawozdawczego
  • Zarządza głosowanie w sprawie porządku i regulaminu obrad
  • Prowadzi obrady, czuwając nad ich sprawnym przebiegiem
  • Udziela głosu biorącym udział w Zebraniu
 1. Dla ważności obrad wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie 1/3 delegatów ( § 25 Statutu TOZPN ).
 2. Zebranie wybiera w głosowaniu jawnym Komisje:
 1. Mandatową w składzie trzy osobowym , której zadaniem jest sprawdzenie

listy obecności delegatów i ważność ich mandatów, oraz liczenie głosów w trakcie głosowań na Zebraniu

b).Uchwał i Wniosków w składzie trzy osobowym w celu zebrania i przedstawienia Zebraniu wniosków zgłoszonych przez delegatów i ujętych w formie Uchwały Zebrania .

 1. Komisje przed przystąpieniem do działania dokonują wyboru spośród siebie: Przewodniczącego i Sekretarza.

Sprawozdanie z obrad Komisji na posiedzeniu Zebrania składa Przewodniczący Komisji lub upoważnione przez niego osoby, uczestniczące w pracach Komisji.

 1. Komisja sporządza protokół ze swej działalności , podpisany przez cały skład osobowy , który następnie przekazany zostaje Sekretarzowi Zebrania .
 1. Zasady prowadzenia dyskusji:
 1. Każdy uczestnik obrad Zebrania ma prawo zabierania głosu w dyskusji w kolejności zapisania się.
 2. Prowadzący obrady może udzielić głosu gościom imiennie zaproszonym na Zebranie , w dowolnym punkcie obrad.
 3. W sprawach formalnych Przewodniczący Zebrania może udzielić głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
  • Sposobu obradowania
  • Głosowania bez dyskusji
  • Przerwania dyskusji
  • Ograniczenia czasu przemówień
 1. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu obrad i ewentualnego wypowiadania się większej liczby delegatów, czas poszczególnych wystąpień może zostać ograniczony.
 2. Przewodniczący obrad ma prawo zwrócić uwagę mówcy, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza zwyczajowy czas przewidziany do wystąpień. Nie stosującym się do uwag osobom Przewodniczący obrad może odebrać głos.
 3. Po zakończeniu dyskusji , jeżeli temat obrad wymaga podjęcia przez Zebranie Uchwały, Przewodniczący obrad zarządza głosowanie, przestrzegając przy tym , aby wnioski dalej idące były głosowane w pierwszej kolejności.
 1. Postanowienia końcowe.
 1. Sprawy dotyczące sposobu obradowania nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Przewodniczący Zebrania zgodnie z przyjętymi ogólnie zasadami obradowania.
 2. Po wyczerpaniu wszystkich spraw zamieszczonych w porządku obrad, Przewodniczący Zebrania ogłasza zamknięcie obrad.
 3. Obrady Zebrania Sprawozdawczego Delegatów Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie są protokołowane . Protokół podpisuje Przewodniczący i Sekretarz obrad.
 4. Niniejszy Regulamin został uchwalony przez Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Tarnowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Tarnowie w dniu 25 marca 2011 roku.